สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญาพัชร  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวนัฐริดา  ไชยมี
3. นางสาวไพรลิน  บุพชาติ
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาววราภรณ์  ทาบัณดิษฐ
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินันท์  คำปัญญา
2. นางสาวสุภาวดี  ขันเงิน
3. นายสุรศักดิ์  ประชุมชัย
4. นางสาวอรณี  ไชยศรี
5. นายโชคชัย  ขันเงิน
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวมยุรี  มีแก้ว