สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญทศ
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรัตน์
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายณัฐกานต์  ภูพานทอง
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายเจษฎา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายชุมพล  ประชุมชัย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวฐานิช  ไกรศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชม
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวยุวดี  เตาแก้ว
2. นางสาวอารยา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
2. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ