สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวชนิภา  หนองเป็ด
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวดารณี  สารบาล
2. นายสุทธิพงษ์  พบขุนทด
3. นางสาวอัษฎาภรณ์  ไถวเลิศ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นายสุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุธ  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ชอบศิลป์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวสิรินทรา  จันทนา
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนา
3. นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจิตติมา  ชูรัตน์
2. นายธีระพงษ์  สีมันตะ
3. นายเทียนชัย  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นายวิเชียร  จันทร์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เขียวชะอุ่ม
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัชชา  แก้วมิ่ง
2. นางสาวรัชนีกร  บุญสุข
3. นางสาวศรัญญา  บุญทศ
4. นางสาวอัญชลี  บุญทศ
5. นางสาวเบญจมาศ  สุดสงสาร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญบรรลุ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรหมมาตร์  จันทร์ดี
2. เด็กชายเทียนชัย  สมจิตร
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นคำ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 1. นายสุรเชษฐ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธิตา  บุญทศ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เตาแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
2. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์  อุปสาร
2. เด็กหญิงปัทมา  ทองมณี
3. เด็กชายพงศกร  บุญทศ
4. เด็กชายศุภชัย  ใบบัว
5. เด็กหญิงอภิญญา  ขันเงิน
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายธีระวัฒน์  ขันเงิน
2. นายนิลวัตต์  บุญทศ
3. นางสาวปองทิพย์  ใจน้อย
4. นางสาวพิจิตรา  หลักแก้ว
5. นางสาวศิริศร  สีนิล
6. นางสาวเจนจิรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
3. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี