สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญทศ
2. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ช่างไถ
2. เด็กหญิงวริศรา  สลับศรี
3. เด็กหญิงอัณดา  มหาคำ
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ขันเงิน
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชาญชัย  ชูรัตน์
2. นายธนากรณ์  บุญทศ
3. นางสาววิสา  วงศ์เหลา
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สร้อยมุกข์
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงภักดี
3. นางสาวจุฬาพร  ไชยศรี
4. นางสาวชฎารัตน์  วารินทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุญสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อุปชัย
2. เด็กหญิงอารยา  แสงดารา
 
1. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 6 1. นายพงศธร  ธาตุทอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทราชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใบบัว
2. เด็กชายปณิธาน  อนุสรณ์
3. เด็กชายภารดา  พันธ์ครู
4. เด็กชายรุ่งตะวัน  พลยุทธ์
5. เด็กชายสุเทพ  จันทราไชย
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะวุฒิ  วงษีแก้ว
2. เด็กหญิงศิราณี  สุนันทิพย์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ตรงกลาง
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
2. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณิชาวีร์  บุญทศ
2. นายธนุต  ดวงณรงค์
3. นางสาวลัดดา  เศิกศิริ
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
2. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชญา  มหาคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันเงิน
 
1. นางสาวกรชนก  สิงคิบุตร
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  สายหยุด
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราดล  บุญทศ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะ  บุญทศ
2. นายณัฐพล  สังฆพรหม
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กชายทัศน  อภัยวงค์
2. เด็กชายวศิลป์  บุญทศ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  กิจขยัน
2. เด็กหญิงอธิภรณ์  ยางเดี่ยว
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  วิรุณพันธ์
2. นายศราวุธ  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญทศ
2. เด็กชายปัญญา  งามฉลวย
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญตะนัย
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายกานต์พิภัช  อยู่คง
2. นายธีรวุธ  สลับศรี
3. นายวีระชัย  บุญทศ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงวิไลพรรณ  สีมันตะ
3. เด็กหญิงอรุณ  ศรีมันตะ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ  แก้วกึ่งกรม
2. นางสาวภัสรา  พลไชยสงค์
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  พันธ์ครู
2. เด็กหญิงนันธิชา  ชาวไทย
3. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ธงชัย
4. เด็กหญิงละอองดาว  ปิตาระเต
5. เด็กหญิงศิริภา  จันทราชัย
6. เด็กหญิงสุนันทา  พลแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
3. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิญชฎา  ขันเงิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมันตะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  นามพิมพ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ใบบัว
3. นางสาวสายขิม  สมพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิพระบุ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปชัย
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง 5 1. นางสาวปาจารีย์  สายมายา
2. นางสาววนิดา  ไชยมี
3. นางสาวสิรินยา  หาหลัก
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตยา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงมติยาภรณ์  เบ้านาค
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
2. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมา  ขันเงิน
2. นางสาวนิรมล  ทาระพันธ์
3. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกัญญา
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชชุฎา  คูณสุข
2. เด็กชายอภินันท์  บุญทศ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คูณสุข
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐติยา  ไชย์เพ็ง
2. นางสาวสุทธิดา  พันดวง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญทศ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พบขุนทด
2. เด็กหญิงพรนภา  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  บัวลอย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชฌา  ศรีบุญไช
2. นางสาวอรจิรา  สายบุ้งค้า
3. นางสาวอาธิติยา  ทาระพันธ์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว