สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พันธ์ครู
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจตุพร  เชตะวัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กกแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 1. นางสาวอุมาพร  ชูรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิโณรส  คูหล้า
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  คำภาส
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ไชยมาตย์
2. เด็กหญิงอริศรา  ชูรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  ขันเงิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายประกาย  อินอ่อน
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นายนิรันดร์  ขันเงิน
2. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรีชาพล  ชูรัตน์
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายนฤเบศ  พวงชมภู
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยาภรณ์  ชูรัตน์
2. นางสาวมณฑการ  ปานพิมพ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ลือเรื่อง
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
2. นางสาวประกาย  ชูรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชิต  อุปชัย
2. นายอนุชิต  วงคณิต
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
2. นางสาวประกาย  ชูรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สลับศรี
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์แ้ก้ว
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. นางสาวกัณฐิกา  เอกสัน
2. นายธีระพงษ์  โคตรสมบัติ
3. นางสาวนภาพร  ศรีอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญฤทัย  สุวรรณมุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูรัตน์
2. นางสาวอลิษา  ชูรัตน์
3. นางสาวอุทุมพร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายฤทธิไกร  ธงชัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฑิติกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธราดล  โพธิทักษ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชูรัตน์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญใจ  สุวรรณมุข
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวญาณกร  พึ่งทรัพย์
2. นางสาวศิริกัญญา  ไชยมาตย์
3. นางสาวศิริวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บูราณ
2. เด็กชายณรงค์กร  ทาปลัด
3. เด็กชายพรประเสริฐ  วิชัยกำจร
4. เด็กหญิงละมุล  โทอรัญ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวดรุณี  ไชยมี
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญสวาท
3. นางสาวบุญฑริก  หางนาค
4. นางสาวพรทวี  สุริยงค์
5. นางสาวเบญญา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชูรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  วรรณสุทธิ
3. นางสาววาสนา  ถือลาภ
4. นางสาวสุทธิดา  ชูรัตน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เอกสัน
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.95 เงิน 9 1. เด็กหญิงตติยา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวศุภธิดา   กันภัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กชายทรงชัย  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาศรี
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 1. นางสาวสนธิยา  หงอกพา
2. นายอภิวัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  กุบแก้ว
2. เด็กหญิงยุวดี  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนิรุต  อำไพ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายวีระวัฒน์  รัตนสิงห์
2. นายอภิรุจน์  ภูถาวร
 
1. นายนิรุต  อำไพ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญสวาท
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรุ่งนิมิต  กฤษณกาฬ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวสุชานันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารี  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงอาภาพร  ทองศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอกสัน
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  ลือเรื่อง
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมาวิน  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์ครู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กองคำ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชฎาทิพย์  ศรีธรรม
2. นางสาวน้ำฝน  เชื้อบัณฑิตย์
3. นางสาวสุปราณี  คำศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันทกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 1. นายชนะพงษ์  อิสศุรัส
2. นายสุมิตรชัย  สนามโส
3. นายอนุชา  บุญสวาท
4. นายเจษฎา  ชูรัตน์
5. นายเอกชัย  วงศ์ลาดหลาว
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
2. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายเอกราช  อาจศรัตรู
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสวรรค์
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวอริชชรา  สามารถ
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรประภา  อนุธรรม
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชญาภรณ์  ไชยมี
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาลินี  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมบุตร
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  แวทไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  ขันเงิน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิภรณ์  ชูรัตน์
2. นางสาวสุพรรษา  เผ่าเพ็ง
3. นางสาวสุพัตรา  อุตภาพ
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
2. นายนิรันดร์  ขันเงิน
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.25 ทอง 6 1. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อบัณฑิตย์
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
49 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายถวัลย์ศักดิ์  วรนุช
2. นายธินพัฒน์  โพธิ์คำ
3. นางสาวสุภาพร  อุสาหะ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายวีระชัย  ชูรัตน์
2. นางสาวสุพรรษา  เจริญคุณ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงกัญยาพร  เสนาพรม
3. เด็กหญิงสิริมา  เวฬุวนาธร
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  เสนาพรหม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชบา  แก้วจันทร์
2. นางสาวประกาย  วรรณวงษ์
3. นางสาวเพชราภรณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จันทร์
2. นางสาววิภา  พึ่งพงษ์
3. นางสาวเกวลิน  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์คณิช
2. นางสาวสิรินยา  เพิ่มพูล
3. นางสาวเกศริน  ไชยมาตย์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงอาริยา  จันดารักษ์
 
1. นางชื่น  วรรณจันทร์
2. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชูรัตน์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูรัตน์
 
1. นางชื่น  วรรณจันทร์
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชริยา  สุนทร
2. นางสาวพรพิมล  กฤษณปราณีต
3. นางสาวสุติยา  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญพร  เศิกศิริ
2. เด็กหญิงจตุพร  นาคจันทึก
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์คำ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสินทร  ชูรัตน์
2. นางสาวอมร  จันดารักษ์
3. นางสาวอาทิตยา  ชูรัตน์
 
1. นายฤทธิไกร  ธงชัย
2. นายศิริศักดิ์  ชูรัตน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองอินทร์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวชลาลัย  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายอภิชาติ  มิ่งไชย
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์