สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พันธ์ครู
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรีชาพล  ชูรัตน์
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายนฤเบศ  พวงชมภู
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สลับศรี
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์แ้ก้ว
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชญาภรณ์  ไชยมี
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายวีระชัย  ชูรัตน์
2. นางสาวสุพรรษา  เจริญคุณ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย