สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจตุพร  เชตะวัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กกแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 1. นางสาวอุมาพร  ชูรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. นางสาวกัณฐิกา  เอกสัน
2. นายธีระพงษ์  โคตรสมบัติ
3. นางสาวนภาพร  ศรีอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญฤทัย  สุวรรณมุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฑิติกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธราดล  โพธิทักษ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชูรัตน์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญใจ  สุวรรณมุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชูรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  วรรณสุทธิ
3. นางสาววาสนา  ถือลาภ
4. นางสาวสุทธิดา  ชูรัตน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เอกสัน
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.95 เงิน 9 1. เด็กหญิงตติยา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวศุภธิดา   กันภัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายวีระวัฒน์  รัตนสิงห์
2. นายอภิรุจน์  ภูถาวร
 
1. นายนิรุต  อำไพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญสวาท
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  ลือเรื่อง
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายถวัลย์ศักดิ์  วรนุช
2. นายธินพัฒน์  โพธิ์คำ
3. นางสาวสุภาพร  อุสาหะ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย