สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิโณรส  คูหล้า
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  คำภาส
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายประกาย  อินอ่อน
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นายนิรันดร์  ขันเงิน
2. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูรัตน์
2. นางสาวอลิษา  ชูรัตน์
3. นางสาวอุทุมพร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายฤทธิไกร  ธงชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวญาณกร  พึ่งทรัพย์
2. นางสาวศิริกัญญา  ไชยมาตย์
3. นางสาวศิริวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บูราณ
2. เด็กชายณรงค์กร  ทาปลัด
3. เด็กชายพรประเสริฐ  วิชัยกำจร
4. เด็กหญิงละมุล  โทอรัญ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวดรุณี  ไชยมี
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญสวาท
3. นางสาวบุญฑริก  หางนาค
4. นางสาวพรทวี  สุริยงค์
5. นางสาวเบญญา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กชายทรงชัย  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาศรี
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 1. นางสาวสนธิยา  หงอกพา
2. นายอภิวัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวสุชานันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารี  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงอาภาพร  ทองศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอกสัน
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมาวิน  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์ครู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กองคำ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชฎาทิพย์  ศรีธรรม
2. นางสาวน้ำฝน  เชื้อบัณฑิตย์
3. นางสาวสุปราณี  คำศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันทกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 1. นายชนะพงษ์  อิสศุรัส
2. นายสุมิตรชัย  สนามโส
3. นายอนุชา  บุญสวาท
4. นายเจษฎา  ชูรัตน์
5. นายเอกชัย  วงศ์ลาดหลาว
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
2. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายเอกราช  อาจศรัตรู
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสวรรค์
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวอริชชรา  สามารถ
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรประภา  อนุธรรม
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาลินี  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมบุตร
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  แวทไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  ขันเงิน
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.25 ทอง 6 1. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อบัณฑิตย์
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงกัญยาพร  เสนาพรม
3. เด็กหญิงสิริมา  เวฬุวนาธร
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  เสนาพรหม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชบา  แก้วจันทร์
2. นางสาวประกาย  วรรณวงษ์
3. นางสาวเพชราภรณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จันทร์
2. นางสาววิภา  พึ่งพงษ์
3. นางสาวเกวลิน  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์คณิช
2. นางสาวสิรินยา  เพิ่มพูล
3. นางสาวเกศริน  ไชยมาตย์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงอาริยา  จันดารักษ์
 
1. นางชื่น  วรรณจันทร์
2. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชูรัตน์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูรัตน์
 
1. นางชื่น  วรรณจันทร์
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญพร  เศิกศิริ
2. เด็กหญิงจตุพร  นาคจันทึก
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์คำ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสินทร  ชูรัตน์
2. นางสาวอมร  จันดารักษ์
3. นางสาวอาทิตยา  ชูรัตน์
 
1. นายฤทธิไกร  ธงชัย
2. นายศิริศักดิ์  ชูรัตน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองอินทร์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวชลาลัย  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายอภิชาติ  มิ่งไชย
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์