สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรายุทธ  ศรีดี
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 1. นางสาวอรนภา  ยิ่งสม
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอธิกานต์พร  วิเศษแก้ว
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนันธิยาทิพย์  มีคุณ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธาราธร  ป้องงทัพไทย
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวขวัญชนก  ยลพันธ์
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมณิตา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรธิดา  บุญยืน
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศลาภรณ์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วสี
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววาสนา  ตั้งชัยภูมิ
2. นางสาวอนงนาถ  งิ้วลาย
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย