สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ลูกเงาะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เชียตระกูล
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นายจิระวุฒิ  สุพสอน
2. นางสาวดาวประกาย  ปิตาจันทร์
3. นายรัตนตรัย  ยอดหงษ์
 
1. นายสรวิทย์  โรจนะ
2. นายปวเรศ  อินทนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลงเชิง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กระบวนศรี
3. เด็กหญิงศิริปรียา  ประทุมชัย
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางนภัสวรรณ  โรจนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 -    
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นางสาวสิรินทรา  ศิริยา
2. นางสาวสุรางค์สิริ  ขันเงิน
3. นางสาวสุวรรณี  เชนรัมย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โมคลา
2. นายณัฐพล  พรมลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายทศพล  ล่าเถิน
2. เด็กชายธนพล  ไชยสีหา
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายเสกสรร  บัวลอย
 
1. นายปวเรศ  อินทนา