สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต่อเพชร   วงษ์ลาดพรม
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ดลปัดชา
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 45.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชไมพร  อัครพัฒน์
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์เลิศ
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริมชมพู  ขัวเนาว์
 
1. นางรจนา  มาลอย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมนพร  ยวนใจ
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริตา  เกล้ากลาง
2. เด็กชายเทพพร  หงษ์ลอยวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารย์มีชัย
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.48 ทอง 6 1. นางสาวชลธิดา  โขงวงค์จำปา
2. นางสาวสุนิตตา  นักฟ้อน
3. นายเดชดำรง  รุ่งศรีรัตน์
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางรจนา  มาลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิรัชชา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  นันทะจินดา
 
1. นางรจนา  มาลอย
2. นายประสิทธิ์  ช้อนศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมพร  วิลัยเนตร
2. นางสาวสรัญญา  สายสีแก้ว
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  นระสาร
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายธนาวุฒิ  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์  จำเริญบุญ
2. เด็กชายธาดาพงศ์  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
2. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีวลีรัตน์
2. นางสาวกรรณิการ์  ไชยศรี
3. นางสาวประภัสสร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
2. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมยศ  แซ่ลี้
2. เด็กชายเอกรินทร์  พันหาร
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. นายอลงกต  รัตนวิสัย
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวยุภาพร  สุริยะวงค์
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ลูกเงาะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เชียตระกูล
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นายจิระวุฒิ  สุพสอน
2. นางสาวดาวประกาย  ปิตาจันทร์
3. นายรัตนตรัย  ยอดหงษ์
 
1. นายสรวิทย์  โรจนะ
2. นายปวเรศ  อินทนา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลงเชิง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กระบวนศรี
3. เด็กหญิงศิริปรียา  ประทุมชัย
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางนภัสวรรณ  โรจนะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 -    
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นางสาวสิรินทรา  ศิริยา
2. นางสาวสุรางค์สิริ  ขันเงิน
3. นางสาวสุวรรณี  เชนรัมย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โมคลา
2. นายณัฐพล  พรมลี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายทศพล  ล่าเถิน
2. เด็กชายธนพล  ไชยสีหา
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายเสกสรร  บัวลอย
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ขันเงิน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้น
4. เด็กหญิงรัตนา  สุพลริ
5. เด็กหญิงษาธิมล  ลิภา
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
2. นางสาวพรณัชชา  พราวศรี
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุดาเดช
4. นางสาววรัญญา  พรมลี
5. นางสาวหฤทัย  จารย์มีชัย
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ประสมสู่
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญบรรลุ
 
1. นายวิทยา  พรมเย็น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 1. นายกิตติพงษ์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  แสงศิริพงษ์
 
1. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลั่นวารี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุนรัตน์
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นายทองสุข  ฉันพินิจ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิเชษฐ์  ประสมศรี
2. นายภานุวัฒน์  สุขประโคน
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  สุวรรณโน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธยานี  เสียงหวาน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  แก้วภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามาศ  จุลหงษ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดเสนา
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงพร  ขันธภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤทัย  อุระพันธ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นายพิษณุกร  คืนดี
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 1. นางสาวอรนุช  ศรีปาน
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
3. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
4. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
6. นายโชตอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
4. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
5. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
6. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
7. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
8. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
9. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
10. นางสาวอรยา  เนื่องจำนง
11. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  ผดุงสุข
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นายธีรเดช  มีสิทธิ์
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
8. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
9. นายพิพัฒน์  จงเกิด
10. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
11. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
12. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
13. นายอภิชาติ  ขันเงิน
14. นายอัฉริยะ  เด่นดวง
15. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
16. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรายุทธ  ศรีดี
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 1. นางสาวอรนภา  ยิ่งสม
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอธิกานต์พร  วิเศษแก้ว
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนันธิยาทิพย์  มีคุณ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธาราธร  ป้องงทัพไทย
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวขวัญชนก  ยลพันธ์
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมณิตา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรธิดา  บุญยืน
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศลาภรณ์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วสี
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววาสนา  ตั้งชัยภูมิ
2. นางสาวอนงนาถ  งิ้วลาย
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หงษ์ร่อน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เกล้ากลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บำรุงเกียรติ
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านลำมะจาก
2. นางสาวศกุนตลา  พิจารณ์
3. นางสาวเพลินจิต  ตองติดรัมย์
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  สายรัตน์
2. นางสาวจิระพรรณ  อรัญถิตย์
3. นางสาวสมิตา  คำศรีนวล
 
1. นางสาวฐานิดา  คำงอก
2. นางสาวเพ็ญนภา  สมบูรณ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธาราธร  ป้องทัพไทย
2. นางสาวพรทิพย์  ปาจรียานนท์
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนงนาถ  งิ้วลาย
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกิตติพัฒน์  นระสาร
2. เด็กหญิงศิริพร  ปะนิทานะโต
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภัสสร  ปะนิทานะโต
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีมา
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภชัย  บุญบรรลุ
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิกร  ชมภูเขา
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
64 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  เวชกามา
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
3. นายจักรภพ  ชายทวีป
4. เด็กหญิงจันจิรา  สำราญจิต
5. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
6. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
7. นายธนศักดิ์  มีศิลป์
8. นางสาวธนัชชพร  นวลจันทร์
9. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
10. นายนิกร  ชมภูเขา
11. นางสาวนิจสิรี  สายทรัพย์
12. เด็กชายภคพงษ์  มะลิเผือก
13. เด็กชายภคภูมิ  มะลิเผือก
14. นายภูวนาถ  วงศ์สุวรรณ
15. นางสาวมัจฉิมา  ไกรเนตร
16. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
17. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  บุญพร้อม
18. นายวุฒิชัย  ชะโกฎ
19. นายสมคิด  พุ่มจันทร์
20. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
21. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
22. นายอภิชาติ  ขันเงิน
23. นางสาวอรยา  เนื่องจำนงค์
24. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
25. นายอานนท์  แสวงชัย
26. นายเกียรติภูมิ  สมัครไทย
27. นายเดชดำรงค์  รุ่งศรีรัตน์
28. เด็กหญิงเมธินี  แท่งทอง
29. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
30. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
4. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
5. นายชัยวิชิต  ทันพรม
6. นายสมพร  หมื่นแสน
7. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กชายธนู  สาระบาล
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสงกุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ธีระแนว
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ชัยสัตย์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสงกุล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายสถาพร  สมนึก
2. นายสรุธ  สาระบาล
 
1. นายสมพร  หมื่นแสน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปิยะ  ชัยศิลป์
2. นายเทพลิขิต  ชื่นบาน
 
1. นายสมพร  หมื่นแสน
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคงศักดิ์  ศิริภาค
2. นายชวลิต  พรมแคน
3. นายอำนาจ  พรมแพน
 
1. นายวรรณสิทธิ์  คำพันธ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กาละศรี
2. เด็กชายสิทธกร  สอนศรี
3. เด็กชายอนุชาติ  สุมาลุ
 
1. นายยศพัฒน์  วัชรรัตนโสธร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเอียง
2. นายภานุพงษ์  งามณี
3. นายสมจิตร  สู้ณรงค์
 
1. นายวิชัย  สมอหมอบ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นายธนพล  กันจินะ
2. นางสาวบุษบารัตน์  สมน้ำคำ
3. นายอนุชา  แก้วสิมมา
 
1. นายวิชัย  สมอหมอบ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 1. นางสาวจริดาพร  สู้ณรงค์
2. นางสาวนันธิญา  สมจิตร
3. นางสาวรัฐติกา  ยวนยี
4. นางสาวลัดดาวัลย์  สมน้ำคำ
5. นางสาววริณี  บาริศรี
6. นายสมรถ  คำสุดี
 
1. นางสาวปรีญาพร  ปิ่นอำคา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สาลิกา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลัยเกตุ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ซื่อสัตย์
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  กองโฮม
2. นางสาวสุจิตรา  บัวเขียว
3. นางสาวเกศรินทร์  ขืนเขียว
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  หลงเชิง
2. เด็กหญิงจิติมา  เสวะนาม
3. เด็กหญิงวาสนา  เศษสุวรรณ
 
1. นางสาววิชชยา  แสงงาม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจันทิรา  แซ่โล้ว
2. นางสาวธัญญารัตน์  แสวงดี
3. นางสาวนงค์ลักษณ์  ด่านลำมะจาก
 
1. นางสาววิชชยา  แสงงาม
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีธาตุ
3. เด็กชายวันชัย  นักร้อง
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  มุ่งประโยชน์
2. นายสุรเดช  อินใส
3. นางสาวเมรีย์  คำลอย
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัสพร  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย