สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 45.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชไมพร  อัครพัฒน์
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ลูกเงาะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เชียตระกูล
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นายจิระวุฒิ  สุพสอน
2. นางสาวดาวประกาย  ปิตาจันทร์
3. นายรัตนตรัย  ยอดหงษ์
 
1. นายสรวิทย์  โรจนะ
2. นายปวเรศ  อินทนา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลั่นวารี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุนรัตน์
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นายทองสุข  ฉันพินิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนันธิยาทิพย์  มีคุณ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวขวัญชนก  ยลพันธ์
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมณิตา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ