สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์เลิศ
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายธนาวุฒิ  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมยศ  แซ่ลี้
2. เด็กชายเอกรินทร์  พันหาร
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. นายอลงกต  รัตนวิสัย
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวยุภาพร  สุริยะวงค์
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายทศพล  ล่าเถิน
2. เด็กชายธนพล  ไชยสีหา
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธาราธร  ป้องงทัพไทย
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรธิดา  บุญยืน
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศลาภรณ์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วสี
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววาสนา  ตั้งชัยภูมิ
2. นางสาวอนงนาถ  งิ้วลาย
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย