สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ดลปัดชา
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิรัชชา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  นันทะจินดา
 
1. นางรจนา  มาลอย
2. นายประสิทธิ์  ช้อนศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  นระสาร
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีวลีรัตน์
2. นางสาวกรรณิการ์  ไชยศรี
3. นางสาวประภัสสร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
2. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ประสมสู่
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญบรรลุ
 
1. นายวิทยา  พรมเย็น
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิเชษฐ์  ประสมศรี
2. นายภานุวัฒน์  สุขประโคน
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  สุวรรณโน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธยานี  เสียงหวาน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 1. นางสาวอรนภา  ยิ่งสม
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กชายธนู  สาระบาล
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสงกุล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายสถาพร  สมนึก
2. นายสรุธ  สาระบาล
 
1. นายสมพร  หมื่นแสน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปิยะ  ชัยศิลป์
2. นายเทพลิขิต  ชื่นบาน
 
1. นายสมพร  หมื่นแสน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 1. นางสาวจริดาพร  สู้ณรงค์
2. นางสาวนันธิญา  สมจิตร
3. นางสาวรัฐติกา  ยวนยี
4. นางสาวลัดดาวัลย์  สมน้ำคำ
5. นางสาววริณี  บาริศรี
6. นายสมรถ  คำสุดี
 
1. นางสาวปรีญาพร  ปิ่นอำคา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  หลงเชิง
2. เด็กหญิงจิติมา  เสวะนาม
3. เด็กหญิงวาสนา  เศษสุวรรณ
 
1. นางสาววิชชยา  แสงงาม