สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต่อเพชร   วงษ์ลาดพรม
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริมชมพู  ขัวเนาว์
 
1. นางรจนา  มาลอย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมนพร  ยวนใจ
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริตา  เกล้ากลาง
2. เด็กชายเทพพร  หงษ์ลอยวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารย์มีชัย
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.48 ทอง 6 1. นางสาวชลธิดา  โขงวงค์จำปา
2. นางสาวสุนิตตา  นักฟ้อน
3. นายเดชดำรง  รุ่งศรีรัตน์
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางรจนา  มาลอย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมพร  วิลัยเนตร
2. นางสาวสรัญญา  สายสีแก้ว
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์  จำเริญบุญ
2. เด็กชายธาดาพงศ์  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
2. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นางสาวสิรินทรา  ศิริยา
2. นางสาวสุรางค์สิริ  ขันเงิน
3. นางสาวสุวรรณี  เชนรัมย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โมคลา
2. นายณัฐพล  พรมลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายเสกสรร  บัวลอย
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ขันเงิน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้น
4. เด็กหญิงรัตนา  สุพลริ
5. เด็กหญิงษาธิมล  ลิภา
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
2. นางสาวพรณัชชา  พราวศรี
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุดาเดช
4. นางสาววรัญญา  พรมลี
5. นางสาวหฤทัย  จารย์มีชัย
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 1. นายกิตติพงษ์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  แสงศิริพงษ์
 
1. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  แก้วภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดเสนา
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงพร  ขันธภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤทัย  อุระพันธ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นายพิษณุกร  คืนดี
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 1. นางสาวอรนุช  ศรีปาน
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
3. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
4. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
6. นายโชตอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
4. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
5. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
6. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
7. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
8. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
9. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
10. นางสาวอรยา  เนื่องจำนง
11. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  ผดุงสุข
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นายธีรเดช  มีสิทธิ์
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
8. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
9. นายพิพัฒน์  จงเกิด
10. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
11. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
12. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
13. นายอภิชาติ  ขันเงิน
14. นายอัฉริยะ  เด่นดวง
15. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
16. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หงษ์ร่อน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เกล้ากลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บำรุงเกียรติ
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านลำมะจาก
2. นางสาวศกุนตลา  พิจารณ์
3. นางสาวเพลินจิต  ตองติดรัมย์
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  สายรัตน์
2. นางสาวจิระพรรณ  อรัญถิตย์
3. นางสาวสมิตา  คำศรีนวล
 
1. นางสาวฐานิดา  คำงอก
2. นางสาวเพ็ญนภา  สมบูรณ์
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิกร  ชมภูเขา
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  เวชกามา
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
3. นายจักรภพ  ชายทวีป
4. เด็กหญิงจันจิรา  สำราญจิต
5. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
6. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
7. นายธนศักดิ์  มีศิลป์
8. นางสาวธนัชชพร  นวลจันทร์
9. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
10. นายนิกร  ชมภูเขา
11. นางสาวนิจสิรี  สายทรัพย์
12. เด็กชายภคพงษ์  มะลิเผือก
13. เด็กชายภคภูมิ  มะลิเผือก
14. นายภูวนาถ  วงศ์สุวรรณ
15. นางสาวมัจฉิมา  ไกรเนตร
16. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
17. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  บุญพร้อม
18. นายวุฒิชัย  ชะโกฎ
19. นายสมคิด  พุ่มจันทร์
20. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
21. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
22. นายอภิชาติ  ขันเงิน
23. นางสาวอรยา  เนื่องจำนงค์
24. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
25. นายอานนท์  แสวงชัย
26. นายเกียรติภูมิ  สมัครไทย
27. นายเดชดำรงค์  รุ่งศรีรัตน์
28. เด็กหญิงเมธินี  แท่งทอง
29. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
30. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
4. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
5. นายชัยวิชิต  ทันพรม
6. นายสมพร  หมื่นแสน
7. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ธีระแนว
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ชัยสัตย์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสงกุล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กาละศรี
2. เด็กชายสิทธกร  สอนศรี
3. เด็กชายอนุชาติ  สุมาลุ
 
1. นายยศพัฒน์  วัชรรัตนโสธร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเอียง
2. นายภานุพงษ์  งามณี
3. นายสมจิตร  สู้ณรงค์
 
1. นายวิชัย  สมอหมอบ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นายธนพล  กันจินะ
2. นางสาวบุษบารัตน์  สมน้ำคำ
3. นายอนุชา  แก้วสิมมา
 
1. นายวิชัย  สมอหมอบ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สาลิกา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลัยเกตุ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ซื่อสัตย์
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  กองโฮม
2. นางสาวสุจิตรา  บัวเขียว
3. นางสาวเกศรินทร์  ขืนเขียว
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจันทิรา  แซ่โล้ว
2. นางสาวธัญญารัตน์  แสวงดี
3. นางสาวนงค์ลักษณ์  ด่านลำมะจาก
 
1. นางสาววิชชยา  แสงงาม
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีธาตุ
3. เด็กชายวันชัย  นักร้อง
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  มุ่งประโยชน์
2. นายสุรเดช  อินใส
3. นางสาวเมรีย์  คำลอย
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัสพร  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย