สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชบาไพร  นัธทยาย
2. เด็กหญิงบุษญา  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีชนะ
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาววราภรณ์  วันธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 1. นางสาวลดาวัลย์  พนมเขต
2. นางสาวอัจฉราวดี  บุญศรี
3. นายอุเทน  พรมพิลา
 
1. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีระภา  แข็งกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เจริญพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวก้อนทอง  โพพา
2. นางสาวณัฐสิมา  พรมชาติ
3. นางสาวพนิดารัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พิมพ์สินธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  เหนือคูเมือง
2. นายสุราษฏร์  บุญศรี
3. นายสุริยันต์  พันธุ์ชา
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี