สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงทอง
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวเจนจิรา  วิจิขาจี
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์สาย
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาววาสนา  ปัญจรักษ์
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยโย
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
2. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์ทา
 
1. นายไมตรี  ศรีชนะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายพรชัย  ทองมะลิด
 
1. นายประทีป  ชัยศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชบาไพร  นัธทยาย
2. เด็กหญิงบุษญา  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีชนะ
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาววราภรณ์  วันธานี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 1. นางสาวลดาวัลย์  พนมเขต
2. นางสาวอัจฉราวดี  บุญศรี
3. นายอุเทน  พรมพิลา
 
1. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีระภา  แข็งกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เจริญพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวก้อนทอง  โพพา
2. นางสาวณัฐสิมา  พรมชาติ
3. นางสาวพนิดารัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พิมพ์สินธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  เหนือคูเมือง
2. นายสุราษฏร์  บุญศรี
3. นายสุริยันต์  พันธุ์ชา
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุนทร  บุญศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.5 เงิน 6 1. นางสาวบัวงาม  บุญศรี
 
1. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แขกรัมย์
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองเชื้อ
4. นางสาวจำปี  ลีดอกไม้
5. เด็กหญิงญานิกา  พิลาแดง
6. นางสาวดวงพร  ศิลากุล
7. นางสาวรัตนากร  สว่างวงษ์
8. เด็กหญิงวงเดือน  พลเยี่ยม
9. นางสาววัลยา  พลเยี่ยม
10. นางสาวศศิชา  โพธิ์จันทึก
 
1. นายชวลิต  เฟื่องเหล็ก
2. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
3. นายสุนทร  บุญศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธีระพล  อดใจ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงเดช  บุปผาโชติ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายศราวุฒิ  หมื่นทอง
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายนิพนธ์  คู่กระสังข์
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายยอดมนู  มาโยธา
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสมประสงค์  ศรีรัตน์
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีดาช่วย
 
1. นางพัณณิตา  สุขปาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  ศรีจันทร์
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวีณา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเนตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนัทมล  พรมผล
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรรณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญาใจ  ศรีวลมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทารส
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพโยธา
4. เด็กหญิงศรุตา  ธรรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปากดี
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิไลพร  คางงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีชนะ
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวช่อธิวา  บุญศรี
2. นางสาวอิสรา  ลุนสูงยาง
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
2. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อินทะสมบัติ
2. เด็กหญิงภาวิไล  จำเดิมสุข
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายจิรวัฒน์  ศิวิรัตน์
2. นายอนุวัฒน์  ชินคำ
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสุรศักดิ์  โตนวุธ
2. นายอาคม  พรมชาติ
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุข
2. นายวรวุฒิ  พุทธสิม
3. นายอดิศักดิ์  เหนือคูเมือง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  พลยาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  สามารถ
3. เด็กหญิงยุวดี  นาอินทร์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
2. นางสาวนัยนา  ศรีชนะ