สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชบาไพร  นัธทยาย
2. เด็กหญิงบุษญา  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีชนะ
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาววราภรณ์  วันธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 1. นางสาวลดาวัลย์  พนมเขต
2. นางสาวอัจฉราวดี  บุญศรี
3. นายอุเทน  พรมพิลา
 
1. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุนทร  บุญศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แขกรัมย์
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองเชื้อ
4. นางสาวจำปี  ลีดอกไม้
5. เด็กหญิงญานิกา  พิลาแดง
6. นางสาวดวงพร  ศิลากุล
7. นางสาวรัตนากร  สว่างวงษ์
8. เด็กหญิงวงเดือน  พลเยี่ยม
9. นางสาววัลยา  พลเยี่ยม
10. นางสาวศศิชา  โพธิ์จันทึก
 
1. นายชวลิต  เฟื่องเหล็ก
2. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
3. นายสุนทร  บุญศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวีณา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนัทมล  พรมผล
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล