สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงทอง
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวเจนจิรา  วิจิขาจี
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์สาย
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์ทา
 
1. นายไมตรี  ศรีชนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายพรชัย  ทองมะลิด
 
1. นายประทีป  ชัยศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีระภา  แข็งกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เจริญพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรรณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิไลพร  คางงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีชนะ
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวช่อธิวา  บุญศรี
2. นางสาวอิสรา  ลุนสูงยาง
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
2. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายจิรวัฒน์  ศิวิรัตน์
2. นายอนุวัฒน์  ชินคำ
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท