สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาววาสนา  ปัญจรักษ์
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยโย
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
2. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวก้อนทอง  โพพา
2. นางสาวณัฐสิมา  พรมชาติ
3. นางสาวพนิดารัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  เหนือคูเมือง
2. นายสุราษฏร์  บุญศรี
3. นายสุริยันต์  พันธุ์ชา
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.5 เงิน 6 1. นางสาวบัวงาม  บุญศรี
 
1. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธีระพล  อดใจ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายศราวุฒิ  หมื่นทอง
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเนตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อินทะสมบัติ
2. เด็กหญิงภาวิไล  จำเดิมสุข
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสุรศักดิ์  โตนวุธ
2. นายอาคม  พรมชาติ
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท