สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พิมพ์สินธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงเดช  บุปผาโชติ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายนิพนธ์  คู่กระสังข์
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายยอดมนู  มาโยธา
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีดาช่วย
 
1. นางพัณณิตา  สุขปาน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  ศรีจันทร์
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญาใจ  ศรีวลมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทารส
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพโยธา
4. เด็กหญิงศรุตา  ธรรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปากดี
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุข
2. นายวรวุฒิ  พุทธสิม
3. นายอดิศักดิ์  เหนือคูเมือง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  พลยาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  สามารถ
3. เด็กหญิงยุวดี  นาอินทร์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
2. นางสาวนัยนา  ศรีชนะ