สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาสี
2. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวทอง
3. เด็กหญิงสุปรียา  เวชกามา
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
2. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาลาภคำ
2. นางสาวนภาพร  แก้วมงคล
3. นางสาวอังสุมาริน  ศรีสุข
 
1. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศักขิณาดี
2. เด็กชายวายุ  บุตรนาพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ชัย  สุวรรณเพชร
2. นายศุภเศรษฐี  โสภาพรม
3. นายอำนาจ  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชีรา  ชูรัตน์
2. เด็กชายอานันท์  โป้กันยา
3. เด็กหญิงเกศ   เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวรรณ  คงเจริญ
2. นางสาวปวีณา  อุทุมพันธ์
3. นางสาวอารียา  ศรีมารักษ์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทร  มุลานนท์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายวัชรินทร์  สาขะสิงห์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัด  อุลวงศ์
2. เด็กชายอานนท์  นีระพจน์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรนันท์  ผิวทอง
2. เด็กชายภาณุเดช  สารจันทร์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ