สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุรศักดิ์  แสนศรี
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาสี
2. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวทอง
3. เด็กหญิงสุปรียา  เวชกามา
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
2. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลดา  ศรีสุข
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นายอัษฎาวุธ  ประกอบผล
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า