สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิริอลิษา  พลหินกอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุวรรณ  สารจันทร์
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพรรษา   อุทพันธ์
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาริญา  รักษาสัตย์
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาลาภคำ
2. นางสาวนภาพร  แก้วมงคล
3. นางสาวอังสุมาริน  ศรีสุข
 
1. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายวัชรินทร์  สาขะสิงห์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นายกิตติกร  รัตนวงษ์
2. นางสาวสริตา  แสนศรี
 
1. นายชำนาญ  ทองมี
2. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงกมล  ผิวทอง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อ่อนมิ่ง