สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายอนล  เสน่หา
 
1. นายไกรทอง  เสนสอน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรัศนีย์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา   ขงรัมย์
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เคนคูณ
 
1. นายไกรทอง  เสนสอน
2. นางสาวนุชฎา  พรมรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายจิรพัส  สำราญ
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัด  อุลวงศ์
2. เด็กชายอานนท์  นีระพจน์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรนันท์  ผิวทอง
2. เด็กชายภาณุเดช  สารจันทร์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  สงค์นอก
2. นางสาวกัญจน์ชญา  บุญสงค์
3. นางสาวจรรยารักษณ์  ราชรี
4. นางสาวศิริประภา  ป้อมคำ
5. นายเกียรติศักดิ์  ศรีกระจ่าง
 
1. นายวินัย  ฆ้องณรงค์
2. นางสาวปริศนา  กระสังข์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นางสาวปาริฉัตร  พรมพาน
2. นางสาวปุญยาพร  ดีล้ำ
3. นางสาวภัทราพร  ศรีโท
4. นายอุเทน  ใจมั่น
5. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีกุล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  บุญกัญญา
2. นางสาวณิชาภัทร  สุระพันธ์
 
1. นายชำนาญ  ทองมี
2. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลดามณี  ผิวทอง
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญช่วยชู
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุตรวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
2. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   หงษา
2. นางสาวอรษา  แสนสุข
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวธาราทิพย์  พรมบุตร
2. นายสายฟ้า  ขุนสนิท
 
1. นายกิตติชัย  ภูภู้