สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนฤพนธ์  บุญรัตน์
2. นายพณรินทร์  วิจารณรงค์
3. นายศุภวิชญ์  บุญทศ
4. นายอนล  เสน่หา
5. นายเจนนัฐ  เมืองจีน
6. นายเศรษฐศักดิ์  เทียนชัย
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชูพงษ์  นิติสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุณคำเท็ญ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวเพชรารัตน์  กลางประพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสงกรานต์  ลีลา
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรภัทร  ภักดี
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พุทธิชนย์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรลุสันต์
2. นางสาวกัญยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวจิตติญา  กัณหาฤกษ์
4. นางสาวจินตหรา  โรยลำไพ
5. นางสาวจิราภา  อรมาตร
6. นายจิรายุทธ  ใคร่บุตร
7. นางสาวจิรารัตน์  คล่องดี
8. นายชานนท์  อุณวงค์
9. นายฐิติวัสส์  ผิวทอง
10. นายทวี  อุลวงศ์
11. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
12. นายนัฐพล  ธรรมปัต
13. นายปฏิภาณ  ปัดภัย
14. นางสาวประกายดาว  พิมโพธิ์
15. นายปริญญา  ผิวทอง
16. นายพรชัย  จันทรบุตร
17. นางสาวพรรณิภา  อยู่สุข
18. นางสาวพัชราภรณ์  ปูคะธรรม
19. นายพิจิตร  บรรลุสันต์
20. นายภัทรวิตต์  พรหมเงิน
21. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
22. นายภานุเดช  อินทร์จำปา
23. นางสาวรสสุคนธ์  ผิวทอง
24. นายวรพล  กุระโท
25. นางสาววรรณนิภา  ส่องแก้ว
26. นายวิศวพล  นามมั่น
27. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
28. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตย์
29. นางสาวสุภาวดี  นิตญ์อินทร์
30. นางสาวอภัสรา  แจ่มจิตร
31. นายอรรถพงษ์  ผิวทอง
32. นางสาวอัจฉรา  อุปสาร
33. นางสาวเจนจิรา  ส่องแก้ว
34. นางสาวเดือนฉาย  แสนศรี
35. นางสาวเบญจมาศ  วันคำ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
5. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
6. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
7. นางสาวบุษกร  หวายเครือ