สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายพานทอง  ทศรักษา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  แสงจันทร์
2. เด็กชายวรรธนะ  โยธกาลี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศักขิณาดี
2. เด็กชายวายุ  บุตรนาพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ชัย  สุวรรณเพชร
2. นายศุภเศรษฐี  โสภาพรม
3. นายอำนาจ  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชีรา  ชูรัตน์
2. เด็กชายอานันท์  โป้กันยา
3. เด็กหญิงเกศ   เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวรรณ  คงเจริญ
2. นางสาวปวีณา  อุทุมพันธ์
3. นางสาวอารียา  ศรีมารักษ์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทร  มุลานนท์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อักขรพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรจิตรา  สารจันทร์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมหา
5. เด็กหญิงวิภาดา  พรรณา
 
1. นายวินัย  ฆ้องณรงค์
2. นางสาวปริศนา  กระสังข์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินาถ  ลัทธิวรรณ
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจน์สุดา  สุขมล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ธรรมปัต
2. เด็กชายสุธิชัย  จันทรบุตร
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางกนกอร  มูลสาร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายกฤษดา  พรหมอารักษ์
2. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนฤพนธ์  บุญรัตน์
2. นายพณรินทร์  วิจารณรงค์
3. นายศุภวิชญ์  บุญทศ
4. นายอนล  เสน่หา
5. นายเจนนัฐ  เมืองจีน
6. นายเศรษฐศักดิ์  เทียนชัย
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชูพงษ์  นิติสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุณคำเท็ญ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวเพชรารัตน์  กลางประพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสงกรานต์  ลีลา
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรภัทร  ภักดี
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พุทธิชนย์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรลุสันต์
2. นางสาวกัญยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวจิตติญา  กัณหาฤกษ์
4. นางสาวจินตหรา  โรยลำไพ
5. นางสาวจิราภา  อรมาตร
6. นายจิรายุทธ  ใคร่บุตร
7. นางสาวจิรารัตน์  คล่องดี
8. นายชานนท์  อุณวงค์
9. นายฐิติวัสส์  ผิวทอง
10. นายทวี  อุลวงศ์
11. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
12. นายนัฐพล  ธรรมปัต
13. นายปฏิภาณ  ปัดภัย
14. นางสาวประกายดาว  พิมโพธิ์
15. นายปริญญา  ผิวทอง
16. นายพรชัย  จันทรบุตร
17. นางสาวพรรณิภา  อยู่สุข
18. นางสาวพัชราภรณ์  ปูคะธรรม
19. นายพิจิตร  บรรลุสันต์
20. นายภัทรวิตต์  พรหมเงิน
21. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
22. นายภานุเดช  อินทร์จำปา
23. นางสาวรสสุคนธ์  ผิวทอง
24. นายวรพล  กุระโท
25. นางสาววรรณนิภา  ส่องแก้ว
26. นายวิศวพล  นามมั่น
27. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
28. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตย์
29. นางสาวสุภาวดี  นิตญ์อินทร์
30. นางสาวอภัสรา  แจ่มจิตร
31. นายอรรถพงษ์  ผิวทอง
32. นางสาวอัจฉรา  อุปสาร
33. นางสาวเจนจิรา  ส่องแก้ว
34. นางสาวเดือนฉาย  แสนศรี
35. นางสาวเบญจมาศ  วันคำ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
5. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
6. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
7. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทาตะไชย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทิทา
3. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัตย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  ผดาเวช
6. เด็กหญิงรินระดี  เรืองประคำ
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชารีคำ
8. เด็กหญิงลริตา  พุทธลิต
9. เด็กหญิงศุภดา  เสียงเย็น
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อยู่สุข
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
4. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวน้ำฝน  ผิวเหลือ
4. นางสาวพรพิมล  ทารักษ์
5. นางสาวพิศมัย  ลูกบัว
6. นางสาววราภรณ์  ชาติศรี
7. นางสาวศิริรำไพ  ศุภพินิ
8. นางสาวสุกัญญา  นิ้วทอง
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  นิติสุข
2. นายชูพงษ์  นิติสุข
3. นายธวัชชัย  คาถา
4. นายสุรศักดิ์  รูปสะอาด
5. เด็กชายอนันต์ธนา  กุระโท
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกริช  สมนึก
2. นายณัฐวุฒิ  เสนสอน
3. นางสาวบุศรินทร์  ผิวทอง
4. นางสาวสุพัฒตรา  ศักขิณาดี
5. นางสาวอภิญญา  บุตรหงส์
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  อุปสาร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปัญญาไว
3. เด็กชายศตวรรษ  สมสวย
 
1. นางวัชรินทร์  ภูมลี
2. นายวิชัย  ภูมลี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลจนา  รักสวย
2. เด็กหญิงดรุณี  สีชมภู
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสามารถ
 
1. นางวัชรินทร์  ภูมลี
2. นายวิชัย  ภูมลี