สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คลองแสนเมือง
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาดทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเทียมแข  ทำทวี
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาวิดา  ลานวิไชย
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรพระยา  โสตะวงค์
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันทนา  นามมงคล
4. เด็กหญิงสุปรีญากานต์  จันละบุตร
5. เด็กชายโชคอรัญ  แสงบัวท้าว
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาลย์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมแท้
3. นายณัฐพร  คำหอม
4. นางสาวนวรัตน์  แก้วสว่าง
5. นางสาวปิยณี  เชื้อวงษ์บุญ
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอิงอร  ดวงมาลย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภาวรินทร์  บุญมาโฮม
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ยุวะวาสน์
2. นายอุเทน  แสนจันทร์
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
2. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจารวี  ขันทองคำ
2. นางสาวสุดารัตน์  พาลพล
 
1. นายถาวร  วันทาดี
2. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย