สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจารวี  ต้นพุฒ
2. นางสาวณัฐสุดา  จันละบุตร
3. นางสาวน้ำทิพย์  ภูมิชัย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปณิตา  ศิริโสม
2. นายอติชาติ  เศษสุวรรณ์
3. นายอนุชิต  ทาบุราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวนงค์นภัส  พั้วทา
2. นางสาวพิไลวรรณ  สายศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  ธงโบราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายพีระพัฒน์  อ่อนศรี
2. นายศักดิ์ดาเอก  พากเพียร
3. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ