สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวสรินนา  สมหวัง
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวนฤมล  วงศ์คำภา
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวศิราภรณ์   พาลพล
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทาทอง
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอนุสรา  มารุตพันธ์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.65 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  ศรีนะพรม
2. นางสาวจุฑามาศ  พรมบุตร
3. นางสาวปาริชาติ  พัดโท
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ดวงมาลย์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ทิวาพัฒน์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายกิติศักดิ์  พันธ์สาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ราญมีชัย
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นายอำพล  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิเษก  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวณิสรา  หารโสด
2. เด็กหญิงลลิตา  คองคง
3. เด็กหญิงวารุณี  วาจาดี
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนิดา  สีหนาจ
2. นางสาววัชริน  โคตรพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  จ้อยสระครู
 
1. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
2. นางนนทิรา  พิจารณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรพีพร  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงโชติกา  มะโนธรรม
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายสรายุทธ  ศรีวิเศษ
2. นายเอดิพงษ์  วามะลุน
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เหลาทอง
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายธนสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจารวี  ต้นพุฒ
2. นางสาวณัฐสุดา  จันละบุตร
3. นางสาวน้ำทิพย์  ภูมิชัย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปณิตา  ศิริโสม
2. นายอติชาติ  เศษสุวรรณ์
3. นายอนุชิต  ทาบุราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวนงค์นภัส  พั้วทา
2. นางสาวพิไลวรรณ  สายศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  ธงโบราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายพีระพัฒน์  อ่อนศรี
2. นายศักดิ์ดาเอก  พากเพียร
3. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิติวันชนะ  นนทบุตร
2. นายภูริณัฐ  พรมบุตร
3. นายภูษิตย์  พรมบุตร
4. นายวายุ  แสนขาว
5. นายวุฒินันท์  ฟองเนตร
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นายครรชิต  โพธิวรรณา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นายพงษ์สิทธิ  ศรีชมภู
3. นายพิชิตชัย  พิลาวุฒิ
4. นายอภิเษก  พรมบุตร
5. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญาณันธร  ธิมาชัย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิติยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพล  เศษสุวรรณ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
2. นางญาณันธร  ธิมาชัย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 1. นางสาวปิยภรณ์  ไกยสวน
2. นายศักดา  ทาทอง
 
1. นางญาณันธร  ธิมาชัย
2. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติพงศ์  มะโนธรรม
2. นายศิริพล  เชื้อดี
 
1. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
2. นายกิจจา  ไชยเยศ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงพล
2. นางสาวดวงตะวัน  แสงใสแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไชยเยศ
2. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวีณา   ทองทราย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวอรัญญา  ศรีชมภู
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  องอาจ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรไพริน  พันธ์ไชย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์ทัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กองจันทร์ดี
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงประภาวดี  แน่นอุดร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวนิดาวรรณ  สุวรรณะ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กชายสถิระ  ศรีพรม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 1. นายเอกธนา  สิมาตา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทะบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 9 1. นางสาวอุ่นเรือน  ศรีธาตุ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ทิวา  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปสัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรวิไล  พรมบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวกริยากร  อรรคโสภา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชัย  ศิริโสม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสศิธร  คำทวี
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพรพิมล  แก้วกันทา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คลองแสนเมือง
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาดทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเทียมแข  ทำทวี
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาวิดา  ลานวิไชย
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรพระยา  โสตะวงค์
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันทนา  นามมงคล
4. เด็กหญิงสุปรีญากานต์  จันละบุตร
5. เด็กชายโชคอรัญ  แสงบัวท้าว
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาลย์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมแท้
3. นายณัฐพร  คำหอม
4. นางสาวนวรัตน์  แก้วสว่าง
5. นางสาวปิยณี  เชื้อวงษ์บุญ
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอิงอร  ดวงมาลย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภาวรินทร์  บุญมาโฮม
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ยุวะวาสน์
2. นายอุเทน  แสนจันทร์
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
2. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจารวี  ขันทองคำ
2. นางสาวสุดารัตน์  พาลพล
 
1. นายถาวร  วันทาดี
2. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนัย  คำทวี
2. นายพรหมมินทร์  มงคล
3. นายรัฐพล  แสงใสแก้ว
4. นายศักดิ์ดา  สารบรรณ์
5. นายอนุพงษ์  พันสาย
6. นายเทอดศักดิ์  วงษ์ไกร
 
1. นายกิจจา  ไชยเยศ
2. นายสุนทร  พยัคฆ์
3. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิสิม
2. นายปัญญา  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสิวลี  พาลพล
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนนธวัฒน์  มุละชีวะ
2. นายบุญญฤทธิ์  จันละบุตร
3. นางสาวพิมพ์พร  มณีกัลย์
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนดล  เศิกศิริ
2. นายอำพล  พรมบุตร
 
1. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
2. นางวราภรณ์  สายศรี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิเษก  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนดล  เศิกศิริ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อุทศรี
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนขาว
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พรมบุตร
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวบุบผา  ภุมริน
2. นางสาวศุมินตรา  บุญศรี
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชิทธิพล  สาสิงห์
2. เด็กชายเทวารัณย์  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพันกร  นาโสก
2. เด็กชายอิสระ  ชื่นชม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นายเทอดเกียรติ  แสนสวาสดิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมทรัพย์
2. นางสาววรารัตน์  ศิริโสม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ   แสนสุข
2. นางสาวศิราภรณ์   พาลพล
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นายวรชัย  โคตมะณี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิเษก  พรมบุตร
2. นางสาวอรทัย  ศรีคัฒนา
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวปิยวดี  คำทวี
2. นางสาวศิริลัักษณ์  บุราคร
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภักดิ์ภูมินทร์
2. เด็กหญิงวรรณษา  สุดฉวี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นหอม
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นางพรธิดา  โสมาบุตร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายชัชชนม์  ดวงมาลย์
2. นายทรงพล  หมวดโพธิ์
3. นายพงศกร  พรมบุตร
 
1. นายนิพนธ์  ศิลาเหลือง
2. นายสุนทร  พยัคฆ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันละบุตร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์สีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  วิเวกวินย์
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิดา  สาสิงห์
2. นางสาวภาวิณี  จำเนียรทรง
3. นางสาวอรจิรา  มูลสาร
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา  คำศรี
2. นายมนตรี  ทาทอง
3. นางสาวศศิธร  ศรีชมภู
4. นางสาวสุพัตรา  สุกร
5. นางสาวหัทยา  ศิริโสม
6. นายอาคม  ศรีเนตร
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
2. นางพรธิดา  โสมาบุตร
3. นายสมชาย  กลัดสวสดิ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุติพร  ศรีวะโสภา
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทนนท์
3. เด็กหญิงอลิสา  สุขใหญ่
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกรรณชนก  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  อรรคโสภา
3. นางสาวปิยะพร  ต้นพุฒ
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นายสมชาย  กลัดสวสดิ์