สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจารวี  ต้นพุฒ
2. นางสาวณัฐสุดา  จันละบุตร
3. นางสาวน้ำทิพย์  ภูมิชัย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปณิตา  ศิริโสม
2. นายอติชาติ  เศษสุวรรณ์
3. นายอนุชิต  ทาบุราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงพล
2. นางสาวดวงตะวัน  แสงใสแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไชยเยศ
2. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาดทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเทียมแข  ทำทวี
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรพระยา  โสตะวงค์
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภาวรินทร์  บุญมาโฮม
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน