สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เหลาทอง
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายธนสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายพีระพัฒน์  อ่อนศรี
2. นายศักดิ์ดาเอก  พากเพียร
3. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวนิดาวรรณ  สุวรรณะ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คลองแสนเมือง
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอิงอร  ดวงมาลย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพันกร  นาโสก
2. เด็กชายอิสระ  ชื่นชม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นายเทอดเกียรติ  แสนสวาสดิ์