สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวสรินนา  สมหวัง
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวนฤมล  วงศ์คำภา
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวศิราภรณ์   พาลพล
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.65 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  ศรีนะพรม
2. นางสาวจุฑามาศ  พรมบุตร
3. นางสาวปาริชาติ  พัดโท
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ดวงมาลย์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ทิวาพัฒน์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรพีพร  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงโชติกา  มะโนธรรม
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายสรายุทธ  ศรีวิเศษ
2. นายเอดิพงษ์  วามะลุน
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติพงศ์  มะโนธรรม
2. นายศิริพล  เชื้อดี
 
1. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
2. นายกิจจา  ไชยเยศ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวีณา   ทองทราย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวอรัญญา  ศรีชมภู
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  องอาจ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรไพริน  พันธ์ไชย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์ทัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงประภาวดี  แน่นอุดร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาวิดา  ลานวิไชย
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจารวี  ขันทองคำ
2. นางสาวสุดารัตน์  พาลพล
 
1. นายถาวร  วันทาดี
2. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิสิม
2. นายปัญญา  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสิวลี  พาลพล
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชิทธิพล  สาสิงห์
2. เด็กชายเทวารัณย์  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวปิยวดี  คำทวี
2. นางสาวศิริลัักษณ์  บุราคร
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด