สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทาทอง
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอนุสรา  มารุตพันธ์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายกิติศักดิ์  พันธ์สาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ราญมีชัย
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นายอำพล  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวณิสรา  หารโสด
2. เด็กหญิงลลิตา  คองคง
3. เด็กหญิงวารุณี  วาจาดี
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนิดา  สีหนาจ
2. นางสาววัชริน  โคตรพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  จ้อยสระครู
 
1. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
2. นางนนทิรา  พิจารณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวนงค์นภัส  พั้วทา
2. นางสาวพิไลวรรณ  สายศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  ธงโบราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิติวันชนะ  นนทบุตร
2. นายภูริณัฐ  พรมบุตร
3. นายภูษิตย์  พรมบุตร
4. นายวายุ  แสนขาว
5. นายวุฒินันท์  ฟองเนตร
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นายครรชิต  โพธิวรรณา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นายพงษ์สิทธิ  ศรีชมภู
3. นายพิชิตชัย  พิลาวุฒิ
4. นายอภิเษก  พรมบุตร
5. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญาณันธร  ธิมาชัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิติยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพล  เศษสุวรรณ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
2. นางญาณันธร  ธิมาชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 1. นางสาวปิยภรณ์  ไกยสวน
2. นายศักดา  ทาทอง
 
1. นางญาณันธร  ธิมาชัย
2. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กองจันทร์ดี
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กชายสถิระ  ศรีพรม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 1. นายเอกธนา  สิมาตา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทะบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 9 1. นางสาวอุ่นเรือน  ศรีธาตุ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ทิวา  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปสัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรวิไล  พรมบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวกริยากร  อรรคโสภา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชัย  ศิริโสม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสศิธร  คำทวี
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพรพิมล  แก้วกันทา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันทนา  นามมงคล
4. เด็กหญิงสุปรีญากานต์  จันละบุตร
5. เด็กชายโชคอรัญ  แสงบัวท้าว
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาลย์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมแท้
3. นายณัฐพร  คำหอม
4. นางสาวนวรัตน์  แก้วสว่าง
5. นางสาวปิยณี  เชื้อวงษ์บุญ
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ยุวะวาสน์
2. นายอุเทน  แสนจันทร์
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
2. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนัย  คำทวี
2. นายพรหมมินทร์  มงคล
3. นายรัฐพล  แสงใสแก้ว
4. นายศักดิ์ดา  สารบรรณ์
5. นายอนุพงษ์  พันสาย
6. นายเทอดศักดิ์  วงษ์ไกร
 
1. นายกิจจา  ไชยเยศ
2. นายสุนทร  พยัคฆ์
3. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนนธวัฒน์  มุละชีวะ
2. นายบุญญฤทธิ์  จันละบุตร
3. นางสาวพิมพ์พร  มณีกัลย์
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนดล  เศิกศิริ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อุทศรี
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนขาว
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พรมบุตร
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวบุบผา  ภุมริน
2. นางสาวศุมินตรา  บุญศรี
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมทรัพย์
2. นางสาววรารัตน์  ศิริโสม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ   แสนสุข
2. นางสาวศิราภรณ์   พาลพล
 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
2. นายวรชัย  โคตมะณี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิเษก  พรมบุตร
2. นางสาวอรทัย  ศรีคัฒนา
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภักดิ์ภูมินทร์
2. เด็กหญิงวรรณษา  สุดฉวี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นหอม
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นางพรธิดา  โสมาบุตร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายชัชชนม์  ดวงมาลย์
2. นายทรงพล  หมวดโพธิ์
3. นายพงศกร  พรมบุตร
 
1. นายนิพนธ์  ศิลาเหลือง
2. นายสุนทร  พยัคฆ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันละบุตร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์สีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  วิเวกวินย์
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิดา  สาสิงห์
2. นางสาวภาวิณี  จำเนียรทรง
3. นางสาวอรจิรา  มูลสาร
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา  คำศรี
2. นายมนตรี  ทาทอง
3. นางสาวศศิธร  ศรีชมภู
4. นางสาวสุพัตรา  สุกร
5. นางสาวหัทยา  ศิริโสม
6. นายอาคม  ศรีเนตร
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
2. นางพรธิดา  โสมาบุตร
3. นายสมชาย  กลัดสวสดิ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุติพร  ศรีวะโสภา
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทนนท์
3. เด็กหญิงอลิสา  สุขใหญ่
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกรรณชนก  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  อรรคโสภา
3. นางสาวปิยะพร  ต้นพุฒ
 
1. นางพรธิดา  โสมาบุตร
2. นายสมชาย  กลัดสวสดิ์