สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายนิรุต  ผิวเงิน
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวลักขณา  ศรีอุบล
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขัวญธิดา  สมประสงค์
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวธัญญาณี  สุดาบุตร
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะธิดา  นักสูญ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทะมาลา
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
2. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภริดา  เพชรไพร
 
1. นางสาวอลิสลา  มงคลทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศุภรัตน์  สมประสงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คนขยัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาริดา  ทองพืช
3. เด็กหญิงอรจิรา  โนรี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมวิฐาน
2. นางสาวอมรรักษ์  เทพอารักษ์
3. นางสาวแก้วตา  สาลาด
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัท  จิณาวรณ์
2. เด็กชายธีรัตน์  ศรีอุบล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากรณ์  มาดล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายคูณ
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ยุติพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วหาญ
 
1. นายนคเรศ  ศรีเกื้อกูล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นางสาวภัสราภรณ์  ห้องแซง
2. นางสาวศิวาภรณ์  ทั่งทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวปิยะธิดา  นักสูญ
2. นางสาวภาวิณี  อรมาศ
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุตรกาล
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นางสาวจินดามณี  แก้วหาญ
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายคูณ
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนิสาร
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภกุล
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยนันท์  สลางสิงห์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  พรมธิราช
 
1. นายอนิรุทธ์  วรโยธา
2. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายชัดชน  อุทะวงค์
2. นายธนายุทธ  ไกยรัตน์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
2. นายอนิรุทธ์  วรโยธา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญล้น
2. เด็กชายคณิศร  สมหวัง
3. เด็กหญิงอนงค์  พงษ์วรรณา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  วรวงศ์
2. นางสาวมาลีรัตน์  สุดาบุตร
3. นางสาวศศิวรรณ  ผาเวช
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภกุล
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จิณาวรณ์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
2. นายอนิรุทธ์  วรโยธา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยนันท์  สลางสิงห์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์
2. เด็กชายวีระพล  อรมาศ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภัสสร  กามะระ
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สมประสงค์
2. เด็กชายนิรุต  ผิวเงิน
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตลัดดา  วรโยธา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  อรมาศ
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นายภานุวัฒน์  เต่าแก้ว
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  จิณาวรณ์
2. เด็กชายอติโรจ  สาเลิศ
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นางกุสุมาลยฺ  สมประสงค์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายณรงฤทธิ์  มาลาศรี
2. นางสาวมณีวรรณ  โพธิบุตร
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นางกุสุมาลยฺ  สมประสงค์