สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายคูณ
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนิสาร
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภกุล
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา