สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวลักขณา  ศรีอุบล
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขัวญธิดา  สมประสงค์
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศุภรัตน์  สมประสงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คนขยัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาริดา  ทองพืช
3. เด็กหญิงอรจิรา  โนรี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นางสาวภัสราภรณ์  ห้องแซง
2. นางสาวศิวาภรณ์  ทั่งทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวปิยะธิดา  นักสูญ
2. นางสาวภาวิณี  อรมาศ
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยนันท์  สลางสิงห์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  พรมธิราช
 
1. นายอนิรุทธ์  วรโยธา
2. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายชัดชน  อุทะวงค์
2. นายธนายุทธ  ไกยรัตน์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
2. นายอนิรุทธ์  วรโยธา