สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายนิรุต  ผิวเงิน
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวธัญญาณี  สุดาบุตร
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมวิฐาน
2. นางสาวอมรรักษ์  เทพอารักษ์
3. นางสาวแก้วตา  สาลาด
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัท  จิณาวรณ์
2. เด็กชายธีรัตน์  ศรีอุบล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากรณ์  มาดล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายคูณ
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ยุติพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วหาญ
 
1. นายนคเรศ  ศรีเกื้อกูล
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  อรมาศ
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายณรงฤทธิ์  มาลาศรี
2. นางสาวมณีวรรณ  โพธิบุตร
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นางกุสุมาลยฺ  สมประสงค์