สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภริดา  เพชรไพร
 
1. นางสาวอลิสลา  มงคลทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุตรกาล
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นางสาวจินดามณี  แก้วหาญ
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญล้น
2. เด็กชายคณิศร  สมหวัง
3. เด็กหญิงอนงค์  พงษ์วรรณา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  วรวงศ์
2. นางสาวมาลีรัตน์  สุดาบุตร
3. นางสาวศศิวรรณ  ผาเวช
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นายภานุวัฒน์  เต่าแก้ว
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  จิณาวรณ์
2. เด็กชายอติโรจ  สาเลิศ
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นางกุสุมาลยฺ  สมประสงค์