สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัมภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภครินทร์  แก้วงาม
 
1. นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พละสูนย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสาวกุลชนก  ทิพฤๅชา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชลี  ทีวงศ์
2. เด็กหญิงชณัฐฎา  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดสุข
4. เด็กชายศรัณย์  ธรรมปัต
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงเคน
 
1. นางสาวศิริธร  บุญศิริ
2. นางสาวเสาวนีย์  คำแดง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  คมกล้า
2. นายพิทักษ์  สายจันดา
3. นางสาววันวิสา  อุย
4. นายสุจิตร  แสงวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทุมจันทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาศินี  วงค์จันทา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ไชยลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิตรา  สายสุข
2. นางสาวปวีณา  โสภา
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา