สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งศรี
2. เด็กชายธรรมนูญ  สุวะศรี
3. นายนิธิวัฒน์  เทพเศรษฐา
4. นายปิยวัตร  ไชยโคตร
5. นายศิรวิทย์  อบทอง
6. นายอลังการ  วรโยธา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  จันทะมาลี
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
5. นายชัชชา  บุญสะอาด
6. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
7. นายธนดล  บุญรัตน์
8. นายธนรัตน์  จิณาวรณ์
9. นายธนาพันธุ์  นันทา
10. นายธวัชชัย  บุญศร
11. นายนราทิป  พรรษา
12. นายนันทวัฒน์  เนตรวงษ์
13. นางสาวนิรชา  โสดา
14. นางสาวบุษบง  ลัดดา
15. เด็กชายปชิต  รัตนวรรณ
16. นายปฐวี  ธนาคุณ
17. นายพงศกร  ศรีวิชา
18. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นายพิทยศ  ป้องทอง
21. นายพีรัช  รักบุญ
22. นายภูมิไท  สารสุข
23. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
25. นายรัฐพงษ์  บินซูกอร์
26. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
27. นางสาววีนา  โมลิพันธ์
28. นายวีรภัทร  นราศรี
29. นางสาวศิรินันท์   ศรีอุบล
30. นายศิวะดล  ศรีสวัสดิ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง
33. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
34. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. นายหัตถพร  แก้วหาญ
37. เด็กหญิงอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
38. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
39. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
40. นายอัครโยธิน  มาศขาว
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
4. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
5. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
6. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
7. นางสาวอรุชา  สุฉายา
8. นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ประสมรักษ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวไพริน  ปรือทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทองมา  ไชยกมล
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลสิทธิ์  นิติสุข
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  อุทรศรี
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นายอนันต์สิทธิ์  สายเนตร
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงนะริตา  เหล่าศรี
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวพันธิดา  โคตรทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิษญ์  เนตรวงศ์
2. เด็กชายกพิชย์  พันโนราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลักษณ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เสาะนา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวรณ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาเพียร
8. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมภักดี
9. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงญาศุมินทร์  สมรัตน์
11. เด็กหญิงณิยวรรณ  สีดีวงค์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชนะวงศ์
13. เด็กหญิงดาริน  กุมารสิทธิ์
14. เด็กชายทัตเดช  เสาร์ประทาน
15. เด็กชายธนากร  สมประสงค์
16. เด็กหญิงธนาภา  นาโควงค์
17. เด็กชายธีรดนย์  แดงอาจ
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนิติภูมิ  ป้องทอง
20. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชสาคร
21. เด็กหญิงบุญญารักษ์  บุญกาญจน์
22. เด็กหญิงปณิดา  เกษิต
23. เด็กหญิงปริณญา  อินทร์ลี
24. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  สิงห์คู่
25. นายพสิษฐ์  โนรินทร์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเจริญ
27. เด็กหญิงพัชรีพิณ  ศรีสุพรรณ
28. เด็กชายมนพร  ป้องแก้ว
29. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ไชยสัจ
30. เด็กหญิงรัญชิดา  วงสิทธิ
31. เด็กชายวัชโรธร  สุทธิประภา
32. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ปาตะศรี
33. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกัญญา
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรไพร
35. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
36. เด็กหญิงอนัญยา  เมืองพิล
37. เด็กหญิงอรนิชา  การมาโล
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธามณี
39. เด็กหญิงอันทิรา  กุลวงศ์
40. เด็กชายเกรียติศักดิ์  หนูน้อย
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญใหญ่
2. นางสาวกัญธิญา  อาษาศรี
3. นางสาวกาญจนา  กิ่งศรีวงศ์
4. นางสาวขวัญกมล  สินมา
5. นายจักรพันธ์  ศิริบูรณ์
6. นางสาวจิติวรดา  ศรีทัดดี
7. นางสาวจินดาภรณ์  กาญจนีย์
8. นางสาวชลชิชา  จันทร์วงษ์
9. นางสาวชิญสุดา  แก้วใส
10. นายณรงค์วิทย์  อยู่โต
11. นางสาวณัฐนิชา  สายวันดี
12. นายทรงศักดิ์  มูลบุตร
13. นางสาวทิพย์ชนก  สมคะเณย์
14. นางสาวนิภาพร  หินทอง
15. นายบัญชา  จารุสาร
16. นายพงศธร  ชาติแพงตา
17. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
18. นางสาวพรประภา  ฐานะเจริญ
19. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
20. นายพุทธพิมพ์  รัตนศรี
21. นางสาวพูนศิริ  ทองศรี
22. นางสาวรชยา  จันทร์ไทย
23. นายรัฐพงษ์  เทือกทา
24. นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีสุวะ
25. นายวัชรินทร์  แพงศัลยา
26. นายวิศิษฎ์   เข็มเพชร
27. นางสาวศิรชัช  อนุกูลประชา
28. นางสาวสกุณา  มีพวงผล
29. นางสาวสมัชยา  เนตรวงค์
30. นางสาวสุกัญญา  ศรีทา
31. นางสาวสุปรียา  ชื่นตา
32. นายสุปัญญา  ลำภา
33. นายสุวิชา  ลำภา
34. นายอภิสิทธิ์  สุภกุล
35. นายอมรเทพ  หลาบคำ
36. นายอานนท์  ปาเส่
37. นางสาวอุทัยทิพย์  มณีวรรณ
38. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
39. นางสาวเบญจรัตน์  ประวิเศษ
40. นายเอกชัย  ในวัติ
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์