สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วใส
2. เด็กหญิงพรชนก  หนองงอก
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  ทองล้ำ
 
1. นางธนัญญาภัค  อินไช
2. นางสาวณัฐกาญ  พรหมโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
2. นายสุนัย  ศรีอุบล
3. นางสาวสุนิตตรา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
2. นายคมกริช  วชิรัตนพงษ์เมธี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  แสงคำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทองนาค
3. เด็กหญิงอรสุดา  เนาวนิตย์
 
1. นางชนิดา  โยธิคาร์
2. นางสาวธฤษวรร  โมระดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  กมลคร
2. นางสาวพัชรินทร์  ประกอบสุุข
3. นางสาววรรณวิกา  จากผา
 
1. นางผกาทิพย์  อาจวิชัย
2. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยศักดิ์  อาจวิชัย
2. เด็กชายพงศธร  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  อินทรโคตร
 
1. นางสาวพัศตราภรณ์  สมนึก
2. นางสาวบุปผา  ประทุมวัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรรถพล  แสงเมือง
2. นายสิริชรินธร  รักชื่่่อ
3. นางสาวไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นายปรัชญา  โมระดา
2. นายประชิต  นันทภักดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงศรี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชาญปรีชา
3. เด็กหญิงเมธาวี  หลักทอง
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวศิรยากิต  มุกธะวัตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  มีลาภคำ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุญธิมา
3. นายโกศิลป์  ภานุวงค์
 
1. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางสาวธนิตรานันท์  ธนิกสุนันชัยภัค
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนัสชนก  คำนนท์
2. เด็กหญิงรัศมี  ไตรรงค์
 
1. นางมะลิวัลย์  แสงภักดี
2. นางสาววรัชญา  วังวงค์