สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทุมจันทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิตรา  สายสุข
2. นางสาวปวีณา  โสภา
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายชัชชา  บุญสะอาด
2. นางสาววิไลวรรณ  โคตรโสภา
 
1. นายชาตรี  สมคะเณย์