สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวดารารัศมี  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเทพมงคล  พันธ์นาม
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เกษมราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายชรัญ  มุกธวัตร
2. นางสาวปฏิมากร  บุบผามาลา
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  สวนเสน่ห์
2. เด็กชายภูมิภัทร  สมคะเณย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์อินตา
2. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายํนภัสรพี  ผิวคำสิงห์
 
1. นายพุฒิกร   อยู่เย็น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายณัฐวิทย์  สิงห์กาล
 
1. นายปริวัต  เสาะแสวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
2. นายสุนัย  ศรีอุบล
3. นางสาวสุนิตตรา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
2. นายคมกริช  วชิรัตนพงษ์เมธี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายนำโชค  สอนละ
2. นางสาวสุวรรณา   บุญยบุตร
 
1. นายชัยชนะ  ศรีอุบล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทองมา  ไชยกมล
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงนะริตา  เหล่าศรี
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภครินทร์  แก้วงาม
 
1. นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 1. เด็กชายวรปัญญา  พันธ์สาย
2. เด็กชายโชคทวี  เพชรไพร
 
1. นางสาวมลทิวา  ทิวะศะศิธร์
2. นางสาวสุวัจนา  อาจวิชัย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดำรงศักดิ์  ไชยสัจ
2. นางสาวภาลีวัลย์  กานสันเทียะ
3. นางสาวมาริศา  จันทร์วงษา
4. นางสาวรัตติยาภรณ์  เหล่าหง
5. นายศัตราวุธ  ธรรมขันธ์
6. นางสาวอรอนงค์  คำนนท์
 
1. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
2. นางสิรินารี  ยังคง
3. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง