สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  แสนขวา
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โจมคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ประถมชาติ
2. นางสาวทิพย์ญดา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
2. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูตีกา
2. นางสาวกวินทิพย์  สมคะเณย์
3. นางสาวณัฐวดี  กองแก้ว
 
1. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
2. นางวราภรณ์  อมรฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสลาลี  เสียงล้ำ
2. นายเอกราช  ยาวโนภาส
 
1. นางขวัญตา  สมคะเณย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศานิตา  โสดก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววสุพร  พันธ์สาย
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ศรีสุรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เนตรวงค์
2. นางสาวออริญา  ชำนิสาร
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วใส
2. เด็กหญิงพรชนก  หนองงอก
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  ทองล้ำ
 
1. นางธนัญญาภัค  อินไช
2. นางสาวณัฐกาญ  พรหมโคตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  แสงคำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทองนาค
3. เด็กหญิงอรสุดา  เนาวนิตย์
 
1. นางชนิดา  โยธิคาร์
2. นางสาวธฤษวรร  โมระดา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  กมลคร
2. นางสาวพัชรินทร์  ประกอบสุุข
3. นางสาววรรณวิกา  จากผา
 
1. นางผกาทิพย์  อาจวิชัย
2. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรรถพล  แสงเมือง
2. นายสิริชรินธร  รักชื่่่อ
3. นางสาวไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นายปรัชญา  โมระดา
2. นายประชิต  นันทภักดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงศรี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชาญปรีชา
3. เด็กหญิงเมธาวี  หลักทอง
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวศิรยากิต  มุกธะวัตร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  มีลาภคำ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุญธิมา
3. นายโกศิลป์  ภานุวงค์
 
1. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางสาวธนิตรานันท์  ธนิกสุนันชัยภัค
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาพรรณ  มีไชย
2. นายชลนธี  ปุนปอย
3. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อทอง
4. นางสาวถิรดา  อินปา
5. นางสาวธัญญารัตน์  เจริญตา
6. นายธีระ  มัธวรัตน์
7. นางสาวนฤมล  ทุ่มโมง
8. นายผดุงสิทธิ์  อุปชัย
9. นางสาวพรทิภา  พลสีหา
10. นายภานุวัฒน์  ดวงคำ
11. นางสาวละอองทิพย์  บุญเพิ่ม
12. นางสาววชิราภรณ์  หนองแคน
13. นางสาววลัยพร  ไชยกมล
14. นางสาวศศิประภา  ราศรี
15. นางสาวศิราณี  ราศรี
16. นางสาวศุทหทัย  ช่วงโชติ
17. นายสรชัย  วงจันทร์
18. นายอนันตศักดิ์  นามวงศ์
19. นางสาวอัจฉรา  ชูชี
20. นางสาวโสรญา  กันสี
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายจตุพร  ชมพูพื้น
3. นางจีระพา   ฉัตรสุวรรณ
4. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
5. นายปรินทร์  ทุมจันทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  โนรินทร์
2. เด็กหญิงเกษมณี  สมประสงค์
 
1. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองบ่อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชนน  โสดแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  ผิวทอง
 
1. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
2. นางศิริพร   ทุมจันทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชิต  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพฤษภา  ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกร  ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญชิตา  ผลจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  ฝอยทอง
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยา  สีม่วง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรุช  ปัดทาศรี
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุกดามณี  นิ่มภักดี
 
1. นายธีรยุทธ  สุขกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาล  ตะไนศรี
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินธร  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สมฤทธิ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชนะวงศ์
 
1. นายธีรยุทธ  สุขกุล
2. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  วรรณพัฒน์
2. นางสาวธนภรณ์  โมลิพันธ์
3. นายพงศธร  คล้ายวงษ์
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
2. นางสุมนมาลย์   ทะวันทา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งศรี
2. เด็กชายธรรมนูญ  สุวะศรี
3. นายนิธิวัฒน์  เทพเศรษฐา
4. นายปิยวัตร  ไชยโคตร
5. นายศิรวิทย์  อบทอง
6. นายอลังการ  วรโยธา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  จันทะมาลี
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
5. นายชัชชา  บุญสะอาด
6. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
7. นายธนดล  บุญรัตน์
8. นายธนรัตน์  จิณาวรณ์
9. นายธนาพันธุ์  นันทา
10. นายธวัชชัย  บุญศร
11. นายนราทิป  พรรษา
12. นายนันทวัฒน์  เนตรวงษ์
13. นางสาวนิรชา  โสดา
14. นางสาวบุษบง  ลัดดา
15. เด็กชายปชิต  รัตนวรรณ
16. นายปฐวี  ธนาคุณ
17. นายพงศกร  ศรีวิชา
18. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นายพิทยศ  ป้องทอง
21. นายพีรัช  รักบุญ
22. นายภูมิไท  สารสุข
23. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
25. นายรัฐพงษ์  บินซูกอร์
26. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
27. นางสาววีนา  โมลิพันธ์
28. นายวีรภัทร  นราศรี
29. นางสาวศิรินันท์   ศรีอุบล
30. นายศิวะดล  ศรีสวัสดิ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง
33. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
34. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. นายหัตถพร  แก้วหาญ
37. เด็กหญิงอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
38. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
39. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
40. นายอัครโยธิน  มาศขาว
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
4. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
5. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
6. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
7. นางสาวอรุชา  สุฉายา
8. นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ประสมรักษ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวไพริน  ปรือทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลสิทธิ์  นิติสุข
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นายอนันต์สิทธิ์  สายเนตร
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวพันธิดา  โคตรทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิษญ์  เนตรวงศ์
2. เด็กชายกพิชย์  พันโนราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลักษณ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เสาะนา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวรณ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาเพียร
8. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมภักดี
9. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงญาศุมินทร์  สมรัตน์
11. เด็กหญิงณิยวรรณ  สีดีวงค์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชนะวงศ์
13. เด็กหญิงดาริน  กุมารสิทธิ์
14. เด็กชายทัตเดช  เสาร์ประทาน
15. เด็กชายธนากร  สมประสงค์
16. เด็กหญิงธนาภา  นาโควงค์
17. เด็กชายธีรดนย์  แดงอาจ
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนิติภูมิ  ป้องทอง
20. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชสาคร
21. เด็กหญิงบุญญารักษ์  บุญกาญจน์
22. เด็กหญิงปณิดา  เกษิต
23. เด็กหญิงปริณญา  อินทร์ลี
24. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  สิงห์คู่
25. นายพสิษฐ์  โนรินทร์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเจริญ
27. เด็กหญิงพัชรีพิณ  ศรีสุพรรณ
28. เด็กชายมนพร  ป้องแก้ว
29. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ไชยสัจ
30. เด็กหญิงรัญชิดา  วงสิทธิ
31. เด็กชายวัชโรธร  สุทธิประภา
32. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ปาตะศรี
33. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกัญญา
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรไพร
35. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
36. เด็กหญิงอนัญยา  เมืองพิล
37. เด็กหญิงอรนิชา  การมาโล
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธามณี
39. เด็กหญิงอันทิรา  กุลวงศ์
40. เด็กชายเกรียติศักดิ์  หนูน้อย
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญใหญ่
2. นางสาวกัญธิญา  อาษาศรี
3. นางสาวกาญจนา  กิ่งศรีวงศ์
4. นางสาวขวัญกมล  สินมา
5. นายจักรพันธ์  ศิริบูรณ์
6. นางสาวจิติวรดา  ศรีทัดดี
7. นางสาวจินดาภรณ์  กาญจนีย์
8. นางสาวชลชิชา  จันทร์วงษ์
9. นางสาวชิญสุดา  แก้วใส
10. นายณรงค์วิทย์  อยู่โต
11. นางสาวณัฐนิชา  สายวันดี
12. นายทรงศักดิ์  มูลบุตร
13. นางสาวทิพย์ชนก  สมคะเณย์
14. นางสาวนิภาพร  หินทอง
15. นายบัญชา  จารุสาร
16. นายพงศธร  ชาติแพงตา
17. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
18. นางสาวพรประภา  ฐานะเจริญ
19. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
20. นายพุทธพิมพ์  รัตนศรี
21. นางสาวพูนศิริ  ทองศรี
22. นางสาวรชยา  จันทร์ไทย
23. นายรัฐพงษ์  เทือกทา
24. นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีสุวะ
25. นายวัชรินทร์  แพงศัลยา
26. นายวิศิษฎ์   เข็มเพชร
27. นางสาวศิรชัช  อนุกูลประชา
28. นางสาวสกุณา  มีพวงผล
29. นางสาวสมัชยา  เนตรวงค์
30. นางสาวสุกัญญา  ศรีทา
31. นางสาวสุปรียา  ชื่นตา
32. นายสุปัญญา  ลำภา
33. นายสุวิชา  ลำภา
34. นายอภิสิทธิ์  สุภกุล
35. นายอมรเทพ  หลาบคำ
36. นายอานนท์  ปาเส่
37. นางสาวอุทัยทิพย์  มณีวรรณ
38. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
39. นางสาวเบญจรัตน์  ประวิเศษ
40. นายเอกชัย  ในวัติ
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  นัตจิต
3. เด็กชายปชิตะ  รัตนวรรณ
4. เด็กหญิงฝ้าย  โมธรรม
5. เด็กชายพงศธร  หลาบคำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวอ้วน
7. เด็กหญิงวริศรา  ลาบุตร
8. เด็กชายหัตถพร  แก้วหาญ
9. เด็กชายอัครโยนชิน  มาสขาว
10. เด็กหญิงเอ็มทิวาภรณ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นายพงศกร  ศรีวิชา
3. นายพิรัช  รักบุญ
4. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
6. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
7. นายศิวกุล  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
9. นายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
10. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัมภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสาวกุลชนก  ทิพฤๅชา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชลี  ทีวงศ์
2. เด็กหญิงชณัฐฎา  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดสุข
4. เด็กชายศรัณย์  ธรรมปัต
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงเคน
 
1. นางสาวศิริธร  บุญศิริ
2. นางสาวเสาวนีย์  คำแดง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  คมกล้า
2. นายพิทักษ์  สายจันดา
3. นางสาววันวิสา  อุย
4. นายสุจิตร  แสงวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาศินี  วงค์จันทา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ไชยลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  วงศ์สมัคร
2. นายกิตติศักดิ์  ดอกบัว
3. นางสาวพรปวีณ์  สาระคำ
4. นายภานุพงษ์  เนื้อนาค
5. เด็กชายภูวตรัย  บุญทศ
6. นางสาววรางคณา  ทุมมา
7. นางสาวศุภธิดา  สมโคตร
8. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
9. นางสาวสุรารักษ์  วิเศษกุล
10. นางสาวอรอมล  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางพาณี  วงษ์เหลา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงจิตติกาญจน์  สิริธนาวรากุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงธัญรัต  วรรณฟัก
5. เด็กชายศรายุทธ  อุทพันธ์
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
2. นางจรรยา  ศรีใสคำ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์พาด
2. นางสาวปฎิมากร  บุญบรรลุ
3. นายพีรพัฒน์  แก้วหาญ
4. นางสาวอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. นายเกียรติศักดิ์  เสมอหน้า
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิณลดา  สีโคตร
2. เด็กหญิงอทิตยา  สุดวิเศษ
3. นางสาวอรอุมา  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลญา  เพชรไพร
2. นางสาวจรรยา  จิตสมาน
3. นางสาวอภิญญา  ทองภูบาล
 
1. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
2. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  พันรัตน์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาพันธ์  นันทา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
64 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิชา  ลำภา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  เสนาวงศ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวมลทิวา  ทิวะศะศิธร์
2. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ไชยมี
2. นายธนวัฒน์  หลอดแก้ว
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฎิญญา  โมคาพันธ์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใบ
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีวะรมย์
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพงษ์  โรจนชีวะ
2. นายจักรพรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวปนัดดา  โคตถา
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสวยราช
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วุฒิเสลา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้วนเต็ม
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนิภา  ริมสัย
2. นายชลธี  บุตรอำคา
3. นางสาวประภัสสร  แก้วใส
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางพูนสุข  บรรหารบุตร