สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  ยัญญะจันทร์
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาววชิราภรณ์  ดวงเคน
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวอนุชสกุล  ทับแสง
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อุสาพรหม
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นางอรทัย  กุชโร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายอุทัย  บุตรอำคา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
2. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษญา  อุคำพันธ์
2. นางสาวอารยา  หลุบเลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์ภาค
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีดี
2. เด็กหญิงชฎาพร  แฝงมณี
3. เด็กหญิงดาวประดับ  บุญพินิช
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ขันทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ผาเวช
3. นางสาวพิมลวรรณ  บุญพินิช
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวนภสรณ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงนิยดา  มาศขาว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวรจนา  ดวงเคน
3. นางสาวศิริประภา  จันทร์เทพ
4. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
5. นางสาวอรพรรณ  บุตรอำคา
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินมนตรี
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มาตประสงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  แสงประจักร์
4. เด็กหญิงเกษมณี  ทับแสง
5. เด็กหญิงเมวลิการ์  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. นายปิยทัศน์  สวัสดิรัตน์
3. นางสาวมะลิวรรณ  บรรลือ
4. นางสาวรังสิยา  วิบูรย์กูล
5. นางสาวศศิธร  ชมวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายจารุวัส  ดอกบัว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทับแสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 1. นายวรายุฑ  ขำคม
2. นางสาวสุวัจนี  โคตรทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
2. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชญานิน  ทับแสง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สอนบุญทอง
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา  วรรณจำปา
2. นางสาวรัฐกานต์  จันทร์น้อย
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  หอมมณฑา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์น้อย
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดอกบัว
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภมาศ  สัมฤทธิ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมินทดา  บุตรอำคา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชวนนอก
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิเศษสัตย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  แสงโมลา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราธิป  พิมพ์ภาค
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาววรรณภา  พรมโคตุ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. นางสาวศิริญญา  บุศยอำคา
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรสาร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  มณีกัญย์
3. เด็กชายจิรพงศ์  บรรลือ
4. เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ญพิมพ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทวีป
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  มลศิลป์
7. เด็กหญิงอรุณี  จันทร์แสง
8. เด็กหญิงเครือวัลย์  เทพช่วย
9. เด็กชายเจตริน  พิมพ์ภาค
10. เด็กหญิงเจษฏาพร  ป้องแก้ว
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  แก้วหาญ
2. นางสาวจันทรา  ไชยชนะ
3. นางสาวชุลีพร  มณีกัญย์
4. นายทศพล  สมาวัตร
5. นายทินกร  ดวงเคน
6. นางสาววราภรณ์  บรรลือ
7. นายอำพร  จันทชัย
8. นายเกียรติศักดิ์  โปร่งเมืองไพร
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤต  ทับแสง
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  กุมารสิทธิ์
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวภัคจิรา  แก้วโมลี
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ราช
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
2. นางจิราพร  ใยวัน
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายชินวัตร์  สืบสะอาด
2. นางสาววิภาดา  ไชยชนะ
3. นางสาวสุรีวัลย์  ไตยบุตร
 
1. นายยงยุทธ  บุญทวี
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ญพิมพ์
2. เด็กหญิงมานิตา  มาสขาว
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริพร  วงศ์ราช
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายพิชิต  วงษ์ทอง
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
2. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดา  อินทนาม
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงเบญจา  กำลังดี
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นางอรทัย  กุชโร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีระศักดิ์  โยธา
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุวิชา  เหียดใส
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุษญา  อุคำพันธ์
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พุ่มโลกา
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิ่มนวล  กำจ่าย
2. นางสาวรัชนีกร  ดอกบัว
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนัฐพล  ปุลมาลา
2. นางสาวหนึ่งฤดี  บัวบุตร์
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงพีรภา  วระพุฒ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีมันตะ
 
1. นายยงยุทธ  บุญทวี