สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีดี
2. เด็กหญิงชฎาพร  แฝงมณี
3. เด็กหญิงดาวประดับ  บุญพินิช
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ขันทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ผาเวช
3. นางสาวพิมลวรรณ  บุญพินิช
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
2. นางกุสุมา  แสงศรี