สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาววชิราภรณ์  ดวงเคน
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อุสาพรหม
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นางอรทัย  กุชโร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายอุทัย  บุตรอำคา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
2. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์ภาค
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชญานิน  ทับแสง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สอนบุญทอง
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤต  ทับแสง
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  กุมารสิทธิ์
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวภัคจิรา  แก้วโมลี
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ราช
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
2. นางจิราพร  ใยวัน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายชินวัตร์  สืบสะอาด
2. นางสาววิภาดา  ไชยชนะ
3. นางสาวสุรีวัลย์  ไตยบุตร
 
1. นายยงยุทธ  บุญทวี
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิ่มนวล  กำจ่าย
2. นางสาวรัชนีกร  ดอกบัว
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี