สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวอนุชสกุล  ทับแสง
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษญา  อุคำพันธ์
2. นางสาวอารยา  หลุบเลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายจารุวัส  ดอกบัว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทับแสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภมาศ  สัมฤทธิ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนัฐพล  ปุลมาลา
2. นางสาวหนึ่งฤดี  บัวบุตร์
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี