สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  ยัญญะจันทร์
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวนภสรณ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงนิยดา  มาศขาว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวรจนา  ดวงเคน
3. นางสาวศิริประภา  จันทร์เทพ
4. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
5. นางสาวอรพรรณ  บุตรอำคา
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินมนตรี
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มาตประสงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  แสงประจักร์
4. เด็กหญิงเกษมณี  ทับแสง
5. เด็กหญิงเมวลิการ์  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. นายปิยทัศน์  สวัสดิรัตน์
3. นางสาวมะลิวรรณ  บรรลือ
4. นางสาวรังสิยา  วิบูรย์กูล
5. นางสาวศศิธร  ชมวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 1. นายวรายุฑ  ขำคม
2. นางสาวสุวัจนี  โคตรทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
2. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา  วรรณจำปา
2. นางสาวรัฐกานต์  จันทร์น้อย
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  หอมมณฑา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์น้อย
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดอกบัว
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมินทดา  บุตรอำคา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชวนนอก
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิเศษสัตย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  แสงโมลา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราธิป  พิมพ์ภาค
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาววรรณภา  พรมโคตุ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. นางสาวศิริญญา  บุศยอำคา
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรสาร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  มณีกัญย์
3. เด็กชายจิรพงศ์  บรรลือ
4. เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ญพิมพ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทวีป
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  มลศิลป์
7. เด็กหญิงอรุณี  จันทร์แสง
8. เด็กหญิงเครือวัลย์  เทพช่วย
9. เด็กชายเจตริน  พิมพ์ภาค
10. เด็กหญิงเจษฏาพร  ป้องแก้ว
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  แก้วหาญ
2. นางสาวจันทรา  ไชยชนะ
3. นางสาวชุลีพร  มณีกัญย์
4. นายทศพล  สมาวัตร
5. นายทินกร  ดวงเคน
6. นางสาววราภรณ์  บรรลือ
7. นายอำพร  จันทชัย
8. นายเกียรติศักดิ์  โปร่งเมืองไพร
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พุ่มโลกา
 
1. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงพีรภา  วระพุฒ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีมันตะ
 
1. นายยงยุทธ  บุญทวี